free html web templates

Dofinansowanie do zakupu łóżka rehabilitacyjnego.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania, jakie oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O taką pomoc starać się mogą osoby, które w ostatnich 5 latach nie korzystały z podobnego wsparcia.

Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)   lub Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) działających   w miejscu zamieszkania.

Składając wniosek na dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego, można uzyskać od 80 do 95 procent jego ceny. Jest to więc spora kwota i warto skorzystać z tego typu wsparcia.

Wymagane dokumenty dokumenty:

-zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu sprzętu rehabilitacyjnego -takiego jak np. łóżko rehabilitacyjne elektryczne,

-oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej

– o dofinansowanie mogą ubiegać się te osoby, u których miesięczny dochód liczony na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi nie więcej niż 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- potwierdzona zgodnie z oryginałem kopia dowodu osobistego,

-wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania,

-fakturę pro-forma lub imienną ofertę handlową na sprzęt rehabilitacyjny,

-informację o wysokości udziału własnego.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku dofinansowującego zakup łóżka rehabilitacyjnego elektrycznego lub sterowanego ręcznie pozwala na jego nabycie. Podpisuje się wówczas umowę z PCPR-em lub MOPS-em, która zawiera szczegółowe zasady rozliczenia refundacji.

 Przydatne adresy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom Budynek B,

Tel. (48) 38 15 075

Procedury dofinansowania ze środków PFRON

Wniosek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

ul. Limanowskiego 134 26-612 Radom

centrala: 48 360 87 01

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (48) 360 82 88

Wniosek - bariery architektoniczne